Pohoda Festival 2024 Gastro

Kontakty

Gabriel Sebő
gastro@pohodafestival.sk

Základné obchodné podmienky k prenájmu predajného miesta na festivale POHODA 2023

Prenajímateľ predajného miesta bude Pohoda Festival, s.r.o. (ďalej označovaný aj ako „Prenajímateľ“)

Záujemca o prenájom predajného miesta je predajca, resp. poskytovateľ služieb (v prípade uzavretia nájomnej zmluvy bude Nájomcom, ďalej označovaný aj ako „Nájomca“), ktorý má záujem za tu definovaných základných podmienok o dočasné užívanie (prenájom) miesta na festivale POHODA 2023.

Uvedená cena (nájomné) je platná v prípade uhradenia rezervačného poplatku záujemcom o prenájom predajného miesta vo výške minimálne 1000 Eur bez DPH. V prípade, že výška nájmu spolu s poplatkami nedosiahne sumu 1.000,- Eur bez DPH, rezervačný poplatok tvorí celková cena nájmu spolu s poplatkami. Za mernú jednotku pre výpočet nájmu sa považuje čelná dĺžka predajného miesta vrátane kotvenia a oja (celkový priestor, ktorý je treba na umiestnenie prevádzky).

Po vyplnení a zaslaní prihlasovacieho formulára Prenajímateľovi sa Nájomca zaväzuje do 15 dní zaplatiť rezervačný poplatok vo výške minimálne 1.000,- Eur bez DPH alebo rezervačný poplatok v nižšej sume, ktorá zodpovedá celkovej výške nájmu spolu s poplatkami, ak výška nájmu spolu s poplatkami nedosiahne sumu 1.000,- Eur bez DPH. Tento rezervačný poplatok zaväzuje Prenajímateľa zaevidovať Nájomcu v systéme a rezervovať mu miesto (z obmedzeného počtu miest) na stánok na festivale. Rezervačný poplatok je dohodnutá odplata Nájomcu voči Prenajímateľovi za zaevidovanie Nájomcu v systéme a rezervovanie mu miesta (z obmedzeného počtu miest) na stánok na festivale. Rezervačný poplatok je nevratný. Odpočíta sa z platby dohodnutého nájmu v prípade realizovania (uzavretia) nájomnej zmluvy. V nasledovnej tabuľke sú uvedené výšky nájmu v jednotlivých prípadoch:

Druh predaja
Predaj jedla 700,- Eur / meter dĺžky predajnej plochy
Predaj jedla / doplnený vínom alebo kávou 900,- Eur / meter dĺžky predajnej plochy
Vinotéka * 2400,- Eur / 3 metre dĺžky predajnej plochy
Kaviareň 2000,- Eur / 3 metre dĺžky predajnej plochy
Kaviareň s predajom vína, prípadne vinotéka s predajom kávy. 2.500,- Eur / 3 metre dĺžky predajnej plochy  
Prenájom **
marketingového priestoru
max 5.000,- Eur / do 5 metrov dĺžky predajnej plochy. Každý ďalší meter bude spoplatnený sumou 1.000,- Eur.
Mobilné kaviarne 2000,- Eur

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
Paušálny poplatok za čistotu Prenajímateľ nepožaduje.

V prípade záujmu o predaj špecifického sortimentu, ktorý patrí k doplnkom stravy (tovar ako popcorn, cukrová vata a pod.) je výšku nájmu možné dohodnúť individuálne.

* Pre vinotéku platí nájomné uvedené v tabuľke len v prípade, že vinotéka nebude propagovať konkrétnu značku vína alebo vinotéky, a to ani brandom na predajnom stánku. V prípade, že má vinotéka záujem o propagáciu, spadá do kategórie Prenájom marketingového priestoru.
** Prenájom marketingového priestoru – prenájom prevádzky, ktorá má záujem o propagáciu (základné marketingové aktivity, branding na obaloch jedla a pod.).

Počet prevádzok predávajúcich víno a kávu je obmedzený. Ak bude naplnený maximálny počet týchto prevádzok, ďalšia už nebude povolená ani ako predaj jedla/nápojov doplnený vínom či kávou.

Pre výpočet nájomného je podstatná (okrem druhu predaja) čelná dĺžka predajného miesta.

So zaplatením nájmu je spojené právo na vstup na festival pre obslužný personál nasledovne:

 • každý 1 m dĺžky predajnej plochy = 1 vstup grátis
 • kategória „Prenájom marketingového priestoru“ má nárok na 8 vstupov (osôb) na prevádzku
 • kategória „Mobilná kaviareň“ má nárok na 3 vstupy (osoby)

Vstupy sú neprenosné, tzn. ak sa Vám v priebehu trvania festivalu mení personál, každý musí mať svoj vlastný vstup!

(Ostatný obslužný personál si musí vstup zaplatiť, a to v cene 119,- Eur s DPH / osoba.)

Umiestnenie predajných miest bude určené nasledovne:
Ihneď, ako sa zaregistrujete a povolíme Vám účasť na festivale, si v kolónke umiestnenie môžete vybrať konkrétnu gastrozónu. Po uhradení rezervačného poplatku budete mať garantované umiestnenie v gastrozóne, ktorú si vyberiete, no presnú polohu prevádzky si budete môcť vybrať až po finalizácii gastromapy v mesiaci jún 2023. Ak si miesto/polohu prevádzky nevyberie Nájomca do 25. júna 2023, určí to Prenajímateľ.

Celú sumu nájmu + príplatky (za personál) je potrebné uhradiť bankovým prevodom, a to najneskôr do 15.6.2023. V prípade zaregistrovania prevádzky po 1.6.2023 je potrebné uhradiť celú sumu nájmu vopred.

V prípade, že celá suma v tomto termíne nebude uhradená a s Prenajímateľom nebude dohodnutý iný termín splatnosti, a Nájomca nezareaguje na prvú výzvu Prenajímateľa na úhradu, Prenajímateľ má právo jednostranne zrušiť Nájomcovi účasť na Festivale.

Sumu nájmu je možné rozdeliť na 2 splátky (rezervačný poplatok a doplatok).

Na mieste nebude možné prijímať platby za nájom v hotovosti. (V hotovosti a taktiež cez POS terminál – platobnou kartou bude možné prijímať jedine za dodatočné dokupovanie tovaru od Prenajímateľa.)

Nájomca si zabezpečí vlastný predajný stánok (karavan, prístrešok), ktorý je v súlade s právnymi a technickými normami platnými v SR.

Obsadiť predajné miesto je nutné deň pred začatím festivalu, t.j. v stredu 5. 7. 2023, časový harmonogram bude upresnený. Opustiť nájomné miesto a areál Festivalu je možné najskôr v nedeľu 9. 7. 2023 po 12:00 hod. po splnení všetkých výstupných podmienok.

Nájomca je povinný zabezpečiť všetky oprávnenia a povolenia na prevádzku ambulantného predaja aktuálne platné na území SR, ktoré je potrebné zaslať do 1.6.2023

Výhradným predajcom piva a čapovaných nápojov na Festivale je Prenajímateľ (Pohoda Festival) vo svojich nápojových centrách. Nájomcom nie je umožnené predávať čapované nápoje. Nájomca smie predávať nealko nápoje výhradne od výrobcov určených Prenajímateľom za ceny ním určené. Zároveň je povinnosťou Nájomcu nakupovať nealko nápoje výhradne od Prenajímateľa alebo od firmy určenej Prenajímateľom.

Je prísne ZAKÁZANÉ predávať na Festivale tvrdý alkohol (liehoviny, destiláty, likéry) , a to ani v mixe s nealkoholickými nápojmi. Je takisto zakázané vnášať a držať alkohol vo svojej prevádzke na Festivale (ani pre vlastnú spotrebu). V prípade porušenia tohto zákazu bude uložená zmluvná pokuta vo výške 2.000,- Eur, a následne bude Nájomca vyvedený z areálu, bez nároku na vrátenie pomernej časti nájomného a ostatných poplatkov. Takisto nie je povolené predávať tabakové výrobky a akýkoľvek tovar v sklenom obale.

Nájomca sa zaväzuje výrobky slúžiace na konzumáciu (jedlo) predávať len v kompostovateľných ekologických gastroobaloch. Náklady na kompostovateľné ekologické gastroobaly bude uhrádzať Nájomca.

Nájomca, ktorý bude predajcom rozlievaných nápojov – aj teplých ako káva, čaj (tiež rozlievané chladené nápoje ako víno, limonády a podobne) bude mať možnosť a zaväzuje sa nápoje predávať na Festivale len vo vratných pohároch. Vratné poháre zabezpečí Prenajímateľ. Prenajímateľ tiež bude informovať o poplatkoch spojených so servisom vratných pohárov.

Nájomca môže očakávať, že obdrží individuálnu ponuku na používanie bezkontaktného platobného terminálu na realizovanie platieb platobnými kartami zákazníkmi na Festivale od banky, ktorá bude partnerom Festivalu.

Nájomca sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie na realizovanie bezhotovostných platieb za tovar a služby pre návštevníkov Festivalu platobnými kartami vo svojej prevádzke, a za týmto účelom bude akceptovať prípadnú bezodplatnú ponuku na prenájom bezhotovostného platobného terminálu.

 • Prenajímateľ umožní nájomcovi vjazd motorových vozidiel ku každému predajnému miestu (po zásobovacích cestách), avšak nájomca musí rešpektovať ZÁKAZ pohybu motorových vozidiel počas Festivalu. Na zásobovanie sú určené zásobovacie hodiny, ktoré budú spresnené. Počet áut, ktorým umožní Prenajímateľ vjazd ku každému predajnému miestu, podlieha schváleniu Prenajímateľa. Ku predajnému miestu má predajca nárok na vjazd pre 2 autá.
 • Platí Zákaz predaja oblečenia a doplnkov v gastro zóne, ak si to vopred Nájomca nedohodol s Prenajímateľom inak.
 • V prípade, že po uhradení rezervačného poplatku záujemca o prenájom predajného miesta neuzavrie nájomnú zmluvu alebo ak Nájomca odstúpi od zmluvy (zruší zmluvu), zaplatený rezervačný poplatok mu vrátený nebude. Rezervačný poplatok je nevratný. Odpočíta sa z dohodnutého nájmu v prípade realizovania (uzavretia) nájomnej zmluvy.
 • V prípade, že Nájomca odstúpi od zmluvy (zruší zmluvu) po uhradení celej platby za prenájom a súvisiacich príplatkov z akéhokoľvek dôvodu, vrátane dôvodov, ktoré majú pôvod vo vyššej moci, nájomné mu bude vrátené do konca augusta 2023 krátené, t.j. po odpočítaní rezervačného poplatku, a to v nasledujúcej výške:
  • odstúpenie od zmluvy do 31. 5. 2023 vrátane: vrátenie 50% zo zostatku nájomného po odpočítaní 50% rezervačného poplatku, ktorý si ponechá Prenajímateľ;
  • odstúpenie od zmluvy od 1. 6. do 15. 6. 2023 vrátane: vrátenie 25% zo zostatku nájomného po odpočítaní 75% rezervačného poplatku, ktorý si ponechá Prenajímateľ;
  • odstúpenie od zmluvy po 15. 6. 2023: vrátenie 0,1% zo zostatku nájomného po odpočítaní 99,9% rezervačného poplatku, ktorý si ponechá Prenajímateľ.
 • Platí takisto ZÁKAZ púšťania akéhokoľvek reprodukovaného zvuku (hudba, hovorené slovo) v areáli Festivalu. Za porušenie tohto zákazu bude uložená zmluvná pokuta, a to vo výške 500 Eur za každé porušenie zákazu.

Dodávka elektrickej energie

V súvislosti s prenájmom predajného miesta zabezpečí Prenajímateľ umiestnenie mobilných agregátov na dodávku elektrickej energie. Elektrickú energiu bude zabezpečovať externá firma. Cena elektrickej energie bude upresnená po ukončení rokovaní s jej dodávateľom . V prípade záujmu zašle Prenajímateľ najneskôr do 15. 6. 2023 dotazníky, v ktorých si budú Nájomcovia môcť energiu objednať.
Nájomca si môže zabezpečiť vlastný agregát na dodávku elektrickej energie.

Pitnú vodu si Nájomca zabezpečuje do predajného stánku individuálne. V prípade potreby aj zabezpečenie likvidácie tekutého odpadu. Na letisku, kde sa festival koná, nie je funkčná kanalizácia. V prípade zavedenia vodovodu s prípojkou v niektorom z gastro sektorov bude Prenajímateľ Nájomcu o tejto skutočnosti informovať. Pitná voda bude aj naďalej dodávaná aj v cisternách, ktoré budú rozmiestnené po areáli. Informácie o dodávke pitnej vody bude Prenajímateľ aktualizovať a upresní po ukončení rokovaní s dodávateľom.

Nápojové balíčky

Vzhľadom k aktuálne prebiehajúcim rokovaniam s nealko partnerom, budú informácie o predaji nápojov a nápojových balíčkov aktualizované a doplnené a zaslané dodatočne. Tiež informácie k zálohovaným plastovým fľaškám a plechovkám.

Nápoje budú môcť predávať len tí predajcovia, ktorí prejavia záujem o nákup štartovacieho nealko balíčka nápojov prostredníctvom registračného formulára.

Po ukončení festivalu je dôležité, aby predajca pred opustením areálu ODOVZDAL vyzbierané zálohy za vratné poháre v hotovosti na hlavnej pokladni Prenajímateľovi. Bližšie informácie k evidovaniu a odovzdávaniu záloh budú upresnené po dohode s dodávateľom vratných pohárov.

Nájomca sa zaväzuje uhradiť odplatu za servis vratných pohárov v prípade ich použitia. Odplata za servis vratných pohárov bude účtovaná Nájomcovi po ukončení festivalu prostredníctvom faktúry. Táto bude doručená elektronicky a tiež poštou na poštovú adresu, ktorú uvedie Nájomca v registračnom formulári.

Právne informácie

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a situácie v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine si Prenajímateľ vyhradzuje právo na zmenu v týchto podmienkach podľa aktuálnych právnych, hygienických a iných záväzných nariadení.

V prípade, ak Prenajímateľ nebude môcť uskutočniť Festival úplne alebo čiastočne v dôsledku zásahu vyššej moci alebo v dôsledku platných právnych predpisov alebo opatrení uložených príslušným orgánom Slovenskej republiky, najmä v dôsledku obmedzení alebo zákazov v súvislosti s pandémiou alebo epidémiou (napríklad pandémia COVID-19 alebo iné), má Prenajímateľ právo zrušiť rezerváciu a/alebo nájomnú zmluvu alebo zmeniť podmienky poskytovania služby tak, aby dbal na zachovanie práv návštevníka Festivalu. Prenajímateľ nezodpovedá za neposkytnutie nájmu Nájomcovi ani za akékoľvek obmedzenie počtu návštevníkov Festivalu, a to ani v prípade nemožnosti poskytnutia nájmu alebo obmedzenia návštevnosti v súvislosti s COVID-19 alebo v dôsledku vyššej moci. Za prípady vyššej moci sa považujú napríklad prírodné katastrofy, technické problémy veľkých rozmerov a odstávka zariadení, medzinárodné sankcie, embargo, nepokoje, ozbrojený konflikt, vojna, vojenské operácie a podobne.

Nájomca (záujemca o prenájom predajného miesta na festivale) súhlasí s týmito základnými obchodnými podmienkami k prenájmu predajného miesta na festivale POHODA a svoj súhlas vyjadruje vyplnením a zaslaním prihlasovacieho formulára Prenajímateľovi alebo tiež jednoduchým zaplatením rezervačného poplatku Prenajímateľovi. Právny vzťah Prenajímateľa a Nájomcu tak vzniká už pred uzatvorením Zmluvy o nájme, a je obchodným právnym vzťahom, na ktorý sa aplikuje Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník.

Tieto podmienky môže Prenajímateľ meniť jednostranne v závislosti od dohody s partnermi, ktorým bude garantovaná exkluzivita na vybrané produkty. Zmenené podmienky bude Nájomca akceptovať po ich obdržaní.

Ďalšie podmienky nájmu budú špecifikované v Zmluve o nájme, ktorú bude potrebné uzatvoriť medzi Prenajímateľom a Nájomcom a odoslať poštou podpísanú oprávnenou osobou za Nájomcu (konateľom) ihneď po uhradení rezervačného poplatku, na adresu: Pohoda festival, s.r.o., Prostredná 46, Svätý Jur.

Právny vzťah Prenajímateľa a Nájomcu, a to aj pred uzatvorením Zmluvy o nájme, sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prenajímateľ a Nájomca súhlasia, že akýkoľvek majetkový sporu medzi Prenajímateľom a Nájomcom, a to aj pred uzatvorením Zmluvy o nájme alebo aj po jej uzatvorení, majú právomoc prejednať a rozhodnúť všeobecné súdy v Slovenskej republike. Miestne príslušný súd je súd podľa sídla Prenajímateľa.

Tieto základné obchodné podmienky k prenájmu predajného miesta na festivale POHODA 2023 sú vydané obchodnou spoločnosťou Pohoda Festival, s.r.o. a sú platné pre rok 2023.